riksorg.gif (8181 bytes)Riksorganisationen för manliga kriscentra bildades i mars 1997. Målsättningen för Riksorganisationen är att vara ett kunskapsforum inom området vilket innebär att utveckla den särskilda kompetens krismottagningsarbetet kräver, att tillföra ny kunskap inom området samt att sprida densamma mellan medlemsorganisationerna.
Att på riksplanet vara remissinstans i de frågor som berör vårt område. Under 1997 har Riksorganisationen deltagit i remissarbetet för kvinnofrid SOU 1995:60 samt Vårdnad, boende och umgänge SOU 1995:79.
En ytterligare målsättning är att stödja nystartade kriscentra.


Krav för medlemskap i Riksorganisationen.

Medlemskap fås av verksamhet som i offentlig eller enskild regi driver ett kriscentrum för män professionellt
Vid kriscentrat skall behörighetskrav för rådgivare/kristerapeut vara psykolog, socionom eller anna beteendevetenskaplig utbildning som bedöms likvärdig.
Verksamheten skall ha ett demokratiskt styre, god ordning på ekonomin samt auktoriserad alt. godkänd revisor.
Verksamhetens namn och målsättning skall överensstämma med Riksorganisationens intentioner.

Riksorganisationens arbetssätt.

Årsmötet väljer styrelse som arbetar enligt stadgarna. Varje kriscentra har en styrelseplats.Styrelsen kan fatta beslut vid 2/3 majoritet. Styrelsen arbetar genom telefonsammanträden och elektronisk post. Riksorganisationen uttalar sig offentligt i genomarbetade remissvar eller på andra sätt där konsensus råder. I övrigt får medlemmar och dess anställda uttala sig i eget namn. Riksorganisationen anordnar årliga riksträffar.

Styrelsen
Ordförande Pelle Jansson , Manscentrum, Professionell krismottagning för män i Stockholm.
Göran Lindén, Stickan- krismottagning för män, Gävle samt Johan Englén, Kriscentrum för män, Göteborg

Adress:
Riksorganisationen för manliga kriscentra i Sverige c/o Stiftelsen Manscentrum Götgatan 83D, 116 62 Stockholm tel 08-643 11 79 fax 08-643 11 92   mailto:kriscentrum@manscentrum.a.se

Länkar

gbglogo.gif (9275 bytes)

KRISCENTRUM I GÖTEBORG

logmcsv.gif (4821 bytes)

MANSCENTRUM I STOCKHOLM

lundgif.gif (2662 bytes)

KRISCENTRUM I LUND

STICKAN GÄVLE